Раді вітати Вас на сайті: www.Fendak.at.ua                                              Реєстрація  Вхід  Вихід

Ви увійшли як Гість [Гости]. Нових повідомлень: 0
Меню сайту
Вхід в систему
Швидкий доступ
Пошук на сайті
Ресурси \ Сайти
Одна гривня
Одна гривня

Конвертер валют
FreeCurrencyRates.com

Радіо
Статистика

Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Швидкість інтернет
 Новини статті та інше
Головна » Статті » Народний Рух України » Партія - НРУ

Статут партії НРУ

СТАТУТ

НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Народний Рух України (Рух, НРУ) – політична партія, що виникла і діє як вияв народної ініціативи, скерованої на розбудову національної, незалежної, соборної, правової, соціальної, демократичної держави.             

2. Головною метою діяльності Руху є:

- утвердження державної незалежності України;

    - розбудова української національної демократичної держави;

     - захист прав і свобод людини і громадянина; 

    - вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

3. Рух ставить перед собою такі завдання:

а) сприяти перетворенню України в національну демократичну правову державу‚ покликану забезпечити вільний розвиток особистості‚ захист прав людини і нації‚ безперешкодне здійснення демократичних свобод;

б) домагатися побудови в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки з пріоритетом приватної власності; надійного захисту інтересів виробників і споживачів; високого життєвого рівня; інтеґрації України в європейську та світову економічні системи;

в) сприяти духовному відродженню української нації‚ всебічному розвиткові української мови і культури‚ подоланню наслідків політики русифікації‚ відродженню історичної пам'яті і національної свідомості громадян України;

г) сприяти захисту і примноженню культурних‚ політичних та господарських традицій українського народу‚ відстоювати християнські та загальнолюдські цінності; недоторканість особи та приватної власності‚ гармонійну взаємодію особи‚ родини‚ нації‚ суспільства та держави;

ґ) сприяти всебічному розвиткові мов і культур національних меншостей та етнічних груп‚ що проживають на території України‚ стояти на захисті їхніх життєвих прав та інтересів;

д) надавати допомогу українцям в інших державах у їхньому прагненні до збереження власної національної самобутності‚ розвитку їхньої культури‚ освіти; сприяти їхнім культурним та економічним зв'язкам з Україною; сприяти поверненню українців‚ які того бажають‚ на їхню історичну батьківщину;

е) відстоювати національні інтереси України‚ домагатися гарантій безпеки її громадян і прагнути побудови громадянського суспільства.

   4. Рух налагоджує зв'язки та співпрацю з партіями, іншими об'єднаннями громадян як в Україні так і за її  межами, іноземними громадянами у відповідності з чинним законодавством.

5. Налагоджуючи зв'язки і підтримуючи відношення з будь-якою ланкою політичної системи України‚ Рух виходить з того‚ що такі стосунки мають ґрунтуватися на засадах доброї волі‚ невтручання‚ демократичного діалогу та взаємної поваги.Рух бере активну участь у роботі Європейської Народної Партії (EuropeanPeople`sParty).

6. Рух як політична партія діє відповідно до своєї Програми та свого Статуту в межах Конституції та законів України. Рух бере участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування‚ а також у здійсненні і реалізації Програми через своїх представників‚ обраних та призначених до органів державної влади та органів місцевого самоврядування всіх рівнів.

7. Рух діє демократичними‚ конституційними методами‚ з дотриманням принципів гласності‚ плюралізму думок‚ неприпустимості переслідування за переконання‚ поваги до особистості. Рух заперечує будь-яку дискримінацію‚ міжнаціональну‚ релігійну та іншу ворожнечу й насильство та їх проповідування.

8. Рух здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства таким чином:

а) співпрацює з державними установами‚ органами державної влади всіх рівнів та органами місцевого самоврядування‚ політичними партіями та іншими об'єднаннями громадян‚ які ставлять за мету розбудову незалежної Української держави‚ у розв'язанні питань‚ передбачених Програмою та Статутом Руху;

б) бере участь у виборчих кампаніях‚ може висувати власних кандидатів у депутати та кандидата на посаду  Президента України. Ініціює питання про відкликання депутатів рад всіх рівнів та міських, селищних, сільських голів в межах чинного законодавства;

в) узагальнює‚ розробляє та подає органам законодавчої та виконавчої влади пропозиції‚ що випливають із завдань Програми Руху; пропонує місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування проекти рішень з різних питань місцевого значення;

г) бере участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування; застосовує законні методи впливу на органи державної влади та місцевого самоврядування;

ґ) домагається дотримання в Україні положень Загальної декларації прав людини‚ Заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі‚ інших міжнародних угод з питань захисту людських прав;

д) сприяє відродженню національних традицій та звичаїв‚ збереженню та розвитку української мови, ініціює та бере участь в організації відзначення пам'ятних національних дат і свят;

е) здійснює видавничу діяльність згідно з чинним законодавством; видає свої газети‚ бюлетені‚ інформаційні листки; розповсюджує інформацію у вигляді летючок‚ плакатів‚ звернень‚ відкритих листів‚ а також через засоби масової інформації;

є) організовує різні види громадських робіт; доглядає за пам'ятками історико-культурної спадщини;

ж) організовує диспути‚ колоквіуми з актуальних питань‚ створює експертні комісії‚ організовує лекції‚ проводить культурні‚ доброчинні заходи;

з) сприяє активізації підприємницької діяльності‚ розвиткові приватного господарства в місті і на селі;

и) організовує і проводить мітинги‚ збори‚ демонстрації‚ марші‚ походи‚ пікетування та інші масові заходи.

9. Рух об'єднує громадян України незалежно від їхньої національності‚ приналежності до громадських організацій‚ релігійних переконань‚ статі‚ соціального стану. На досягнення цілей та здійснення завдань, передбачених його Програмою та Статутом, Рух  утворює коаліції та блоки. Рух представляє і захищає своїх членів у державних установах та органах, громадських організаціях.

ІІ. УЧАСТЬ У НАРОДНОМУ РУСІ УКРАЇНИ

10. Членом Руху може стати громадянин України, який  досяг 18-річного віку‚ визнає Програму та Статут Руху‚ своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню його завдань і не перебуває в інших політичних партіях.

11. Вступ у члени Руху здійснюється на основі письмової заяви за наявності письмових рекомендацій двох членів Руху із партійним стажем не менше одного року.

Рішення про прийняття в члени Руху ухвалює первинний осередок Руху після розгляду заяви та рекомендацій у присутності заявника. Рішення про прийом до Руху, ухвалене первинним осередком Руху, затверджується керівним органом (радою або проводом) районної, міської організації Руху за поданням голови осередку. Особа набуває статусу члена НРУ з моменту затвердження рішення про прийняття до Руху районною, міською організацією.

Право прийняття у члени Руху мають також керівні органи  районні, міські, обласні (крайові) проводи та ради Руху, Політична Рада Руху, Центральний Провід Руху. Прийняття до Руху цими органами здійснюється на тих же підставах і в тому ж порядку, що й осередком. Рішення цих органів про прийняття до Руху не потребує затвердження.

12. Член Руху має членський квиток. Зразок членського квитка та положення про членський квиток затверджується Центральним Проводом Руху. Членські квитки Руху мають єдину нумерацію і є документами суворої звітності.

13. Член Руху сплачує членські внески. Розмір щомісячного членського внеску визначається членом Руху особисто‚ але не може бути меншим від мінімального рівня‚ встановленого обласною (крайовою) організацією Руху.

14. Особовий облік членів Руху ведеться на всіх структурних рівнях організації – у первинному осередку, районній, міській та обласній (крайовій) організації, Апараті Центрального Проводу Руху.

Заяви про вступ до Руху разом з рекомендаціями зберігаються в органі‚ який проводив прийом у члени Руху. Оригінали або копії заяв та облікові картки членів Руху зберігаються в районних, міських організаціях Руху. Копії облікових карток зберігаються також в управах обласних (крайових) організацій. Управи обласних (крайових) організацій подають в Апарат Центрального Проводу Руху дані обліку членів організації.

15. Члени Руху об'єднуються в первинні осередки. Кожен член Руху належить лише до одного з первинних осередків.

16. Особи, прийняті до Руху первинним осередком, стають на облік у цьому осередку.

Особи, прийняті до Руху керівними органами, стають на облік у первинному осередку за їх особистою письмовою заявою і згодою осередку.

       Член Руху при переході до іншого осередку у тій же районній чи міській організації ставиться на облік первинним осередком за його особистою письмовою заявою та за згодою цього осередку. Про зміну місця обліку ставиться до відома районна чи міська організація.

Член Руху при переході до осередку в іншій районній чи міській організації ставиться на облік первинним осередком за його особистою письмовою заявою та за згодою цього осередку за наявності облікової картки, виданої попередньою районною чи міською організацією. Облікова картка передається до районної або міської організації особисто членом Руху.

Районна, міська організація зобов’язана передати інформацію про перехід члена Руху до іншого осередку до вищих структурних ланок Руху.

17. Член Руху має право:

– висловлювати в межах організацій Руху свої погляди та подавати пропозиції стосовно діяльності Руху до будь-якого керівного органу Руху;

– брати участь в організації заходів відповідно до Програми та Статуту Руху;

– брати участь у виборах до керівних органів Руху‚ висувати свою та інші кандидатури‚ бути обраним до органів Руху відповідно до Статуту Руху;

– на захист Рухом його честі і гідності;

– отримувати інформацію про діяльність Руху, його структур та керівних органів;

– оскаржити у керівних органах вищого рівня рішення організації нижчого рівня, які його стосуються;

         об’єднуватися разом з іншими членами Руху у первинні осередки;

     – ініціювати створення осередку;

– переходити до іншого осередку за згодою цього осередку;

– вільно виходити з Руху.

18. Член Руху зобов'язаний:

– діяти відповідно до цілей і завдань Руху‚ визначених Статутом та Програмою Руху‚ обов'язковими рішеннями керівних органів Руху;

– керуватися Статутом та Програмою Руху‚ пропагувати їх‚ робити свій внесок у здійснення завдань Руху;

– дбати про зміцнення впливу та авторитету Руху;

- брати участь у заходах Руху;

- сплачувати членські внески;

– у своїй діяльності дотримуватися норм моралі;

– брати участь у роботі свого первинного осередку.

19. За рішенням керівних органів Руху може проводитися перереєстрація членів Руху. Перереєстрація відбувається у встановлені рішенням строки за особистої участі члена Руху на засіданнях первинних осередків або загальних зборах районних, міських організацій Руху.

Особиста перереєстрація членів Руху може відбуватися на засіданнях керівних органів Руху (крім конференцій та З’їзду Руху), а також в особливих випадках  на засіданнях оргкомітетів, створених відповідно до статей 70 та 83 Статуту.

Центральний Провід Руху приймає рішення про проведення перереєстрації в усій партії або в окремій обласній (крайовій), районній чи міській організації.

Обласна (крайова) рада Руху приймає рішення про проведення перереєстрації в окремій районній, міській організації після погодження з Центральним Проводом або Політичною Радою Руху.

Провід обласної (крайової) організації або районна чи міська рада Руху приймає рішення про перереєстрацію членів окремого первинного осередку після погодження з обласною (крайовою) радою.

Рішення про проведення перереєстрації доводиться до відома кожного члена НРУ. Термін проведення перереєстрації повинен бути достатній для ознайомлення і участі усіх членів організації, але не менше, ніж п’ять днів з дня публікації в місцевих ЗМІ.

Про проходження членом Руху перереєстрації робиться відмітка у членському квитку. Після завершення перереєстрації членський квиток без відмітки про перереєстрацію втрачає чинність.

Члени партії, що не пройшли перереєстрацію з поважних причин, можуть звернутися до партійного керівництва відповідного рівня з проханням перереєстрації, але не пізніше, аніж протягом трьох місяців з дати проведення перереєстрації.

20. Вибуття з членів Руху відбувається:

а) за особистою заявою;

б) у випадку, коли член Руху протягом  більше як шести місяців без поважних причин не стоїть на обліку в жодному первинному осередку;

в) внаслідок відмови від перереєстрації або її непроходження у встановлений термін;

г) внаслідок втрати особою громадянства України;

ґ) внаслідок набуття особою членства в іншій політичній партії;

д) внаслідок виключення з Руху.

У випадках, передбачених пунктами а) – ґ), первинний осередок або керівний орган Руху приймає рішення про визнання особи такою, що вибула з Руху. Про таке рішення повідомляються усі структурні рівні Руху, на яких ведеться особовий облік членів Руху.

 

Переглянути весь статут

(сайт Народного Руху України)

     Завантажити     

 

Категорія: Партія - НРУ | Додав: FV (04.10.2015)
Переглядів: 622 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright ПГ Бистрий © 2018
[Створити безкоштовний сайт на uCoz]